Prawo cywilne

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje doradztwo, przygotowanie projektów pism, umów, reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej. W szczególności: windykacja wierzytelności, spadki, odszkodowania, umowy cywilnoprawne.

 

Oferta Kancelarii w zakresie prawa cywilnego obejmuje doradztwo, przygotowanie projektów pism, umów, reprezentację przed sądami i organami administracji publicznej, a w szczególności:

 • Windykacja wierzytelności, w tym postępowanie przedsądowe, postępowanie sądowe i egzekucyjne;
  • wezwania do zapłaty, w tym polubowne dochodzenie należności - odroczenia    terminów płatności, rozłożenie należności na raty;
  • postępowanie sądowe (postępowanie o zapłatę, o ustalenie własności rzeczy); reprezentacja i doradztwo;
  • inne.
 • Reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym, we współpracy z komornikiem, w tym również skargi na  czynnościkomornika;  
  • powództwa przeciwegzekucyjne;
  • zabezpieczenia wierzytelności;
 • Odszkodowania
  • odszkodowania osobowe, komunikacyjne, za szkody rzeczowe, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za wypadki przy pracy;
  • określanie przysługujących roszczeń;
  • zadośćuczynienia za krzywdy (psychiczne, moralne itp.);
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach przedsądowych;
  • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych;
  • inne.
 • Prawo handlowe i gospodarcze:
  • rejestracja (tworzenie) spółek prawa handlowego (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna);
  • łączenie, podział, przekształcanie, przejmowanie i likwidacja spółek prawa handlowego;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sprawy korporacyjne spółek, w tym zmiany umowy spółek, zgłaszanie informacji do KRSu;
  • pomoc prawna przy czynnościach dokonywanych przez organy spółek, w tym np. ustanawianie prokury, przygotowywanie projektów dokumentów prawnych i obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
  • uzyskiwanie zezwoleń i koncesji;
  • reprezentacja i pomoc prawna w zakresie postępowania upadłościowego, w tym postępowania upadłościowego z układem i postępowania naprawczego.
 •    Umowy cywilnoprawne:
  • analizowanie przedstawionych projektów umów pod kątem zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów prawnych Klienta;
  • negocjowanie i sporządzanie projektów umów nazwanych jak i nienazwanych;
  • umowne zabezpieczenie procesów inwestycyjnych.
 • Prawo zobowiązań:
  • postępowanie nakazowe;
  • postępowanie upominawcze;
  • postępowanie uproszczone;
  • postępowanie gospodarcze;
  • sprawy o zapłatę;
  • sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów;
  • sprawy związane z czynami niedozwolonymi;
  • sprawy konsumenckie;
  • inne.
 • Spadki:
  • plan sukcesji
  • stwierdzenie nabycia spadku;
  • dział spadku;
  • dział spadku połączony ze zniesieniem współwłasności;
  • zachowek;
  • opodatkowanie spadków;
  • zabezpieczenie spadku;
  • przyjęcie bądź odrzucenie spadku;
  • sprawy o obalenie testamentu;
  • inne.
 • Prawo rzeczowe:
  • ochrona własności i posiadania;
  • nabycie nieruchomości w drodze zasiedzenia;
  • uwłaszczenia;
  • uzgadnianie stanu prawnego nieruchomości ze stanem rzeczywistym;
  • podział majątku;
  • inne.