Prawo administracyjne

Oferta Kancelarii  w zakresie prawa administracyjnego obejmuje, w szczególności doradztwo, reprezentację w sądach administracyjnych oraz przed organami administracji publicznej.

 •  Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w, szczególności;
  • doradztwo prawne;
  • odwołania od decyzji, w tym odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO);
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • skargi do sądu administracyjnego, do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
  • projekty pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi;
  • spraw pracowniczych;
  • inne.